Midden-Kennemerland

Groei & Bloei: de structuur van onze vereniging

Groei & Bloei heeft het bureau in Zoetermeer waar onder andere de redactie van het tijdschrift, de landelijke website(groei.nl) en de ledenadministratie gevestigd zijn. Daarnaast hebben we een gekozen Landelijk Bestuur(LB). Samen geven zij vorm aan de vereniging op landelijk niveau.

Het Landelijk Bestuur (LB) 

Dat houdt zich bezig met het ontwikkelen van activiteiten die niet het tijdschrift betreffen. Denk aan Gardenista, de nationale Tuinweek. En regionale bloemschikwedstrijden bijvoorbeeld. Aan de ontwikkeling van scholing wordt gewerkt. Zij komen op regelmatige basis bij elkaar en hebben een driekoppig dagelijks bestuur. De maandelijkse vergaderingen kennen een vast aantal agendapunten. Netwerken maakt deel uit van hun functioneren. Ze hebben verschillende werkgroepen en aandachtsgebieden.

De Ledenraad (LR) werd in 2020 landelijke geïnstalleerd en had mede door Corona ook een lastige start. De ledenraad heeft een toezichthoudende en controlerende taak. De jaarlijkse controle op cijfers en fiattering van de begroting ligt bij de LR. Ook de opheffingsvergadering zou door de LR moeten worden goedgekeurd. Uit alle rayons worden twee afgevaardigden benoemd voor een periode van 4 jaar. De LR vergadert naar eigen behoefte. LB en LR overleggen samen naar behoefte twee tot viermaal per jaar. Onderwerpen zijn o.a. plannen van het LB om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, evenementen en ledenontwikkeling. 

Rayons 

Verder hebben we rayons, die zich richten op samenwerking tussen de afdelingen.

En tenslotte afdelingen, daarvan is Midden-Kennemerland er één. Elk met een eigen bestuur en activiteiten. Er zijn 14 rayons .

Daarnaast zijn er drie regio’s in Nederland waar afdelingen een beroep kunnen doen op een consulent. De consulenten ondersteunen de afdelingen bij bestuurlijke zaken. Op dit moment is er slechts één consulent over. Dit illustreert dat het zoeken naar vrijwilligers geen eenvoudige taak is.

Onze vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding ontvangen voor werkelijk gemaakte kosten.

Naast het betaalde bureau draaien we helemaal op vrijwilligers, daarvan zijn er gelukkig heel veel? Waarom? Tja ik kan wel iets bedenken……….

Mercedes